Paternal Sex Ratio chromosoom in de sluipwesp Tetrastichus coeruleus.

|

tetra.jpgDe sluipwesp Tetrastichus coeruleus is een parasitoid van het aspergehaantje (een kevertje), dat leeft op aspergeplanten op velden voor de teelt of op wilde aspergeplanten in de duinen.

De T. coeruleus populaties die we op de velden vinden zijn seksueel, maar de populaties die we in de duinen vinden zijn aseksueel. Deze populaties zijn geinfecteerd met een Wolbachia bacterie, die parthenogenese veroorzaakt. Zo'n populatie bestaat dus alleen maar uit vrouwtjes.

In de meeste parasitoid populaties die zijn geinfecteerd met Wolbachia zijn alle individuen geinfecteerd; de infectie is gefixeerd. Maar bij de populaties in de Nederlandse duinen vinden we ook af en toe nog een mannetje of een ongeinfecteerd vrouwtje.

De vraag is: hoe komt dat? Een van de redenen zou kunnen zijn dat de mannetjes in die populaties een Paternal Sex Ratio (PSR) chromosoom hebben. Dat is een zelfzuchtig extra chromosoom dat na bevruchting de vaderlijke helft van de chromosoomset vernietigd. Zo hou je een haploide zygote over en bij haplodiploide organismen zoals sluipwespen wordt dat een mannetje, met in dit geval het extra PSR chomosoom.

 

Het doel van deze stage is om te bekijken of er een PSR chromosoom aanwezig in T. coeruleus. Dit kan worden bekeken door een karyogram te maken, waarop alle chromosomen te zien zijn.

 

Technieken: veldwerk, karyotypering

 

Soort stage: Bachelor

 

Periode: vanaf mei/juni 2008

 

 

 

Voor vragen kan je me mailen of kom even langs!

 

Barbara Reumer

 

e-mail: B.Reumer@biology.leidenuniv.nl

 

Van der Klaauwlaboratorium, sectie Dierenecologie: kamer 2.52

About this Entry

This page contains a single entry by administrator published on April 17, 2008 12:29 PM.

Paringsgedrag van de sluipwesp Tetrastichus coeruleus was the previous entry in this blog.

Biodiversity of nocturnal Lepidoptera in the dunes is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.