Variatie in paringsgedrag van resistente en niet resistente fruitvlieg mannen

|

Korte beschrijving: In het veld worden de larven van fruitvliegen vaak geparasiteerd door sluipwespen. Als de larve niet resistent is, ontwikkeld zich uit de fruitvlieg larve een sluipwesp i.p.v. een fruitvlieg. De mate van resistentie tegen een sluipwesp aanval varieert over heel Europa. Ook is bekend dat het paringssucces van resistente fruitvlieg mannen hoger is dan van mannen die niet immuun zijn. Dit was getest met vrouwtjes uit een gebied waar resistentie belangrijk is, omdat sluipwespen vaak aanvallen. Het is niet bekend of dit verschil in succes veroorzaakt wordt doordat vrouwtjes een voorkeur hebben voor die resistente mannen op basis van morfologische verschillen, of doordat het paringsgedrag verschilt tussen resistente en niet resistente mannen. Door vrouwtjes te manipuleren kan bepaald worden of dit gedrag verschilt. Deze gedragsobservaties zullen uitgevoerd worden in het lab van Dr. Ferveur in Dijon, Frankrijk.

 

Vraagstelling: Is het hogere paringsucces van resistente mannen gebaseerd op gedragsverschillen tussen resistente en niet resistente fruitvlieg mannen?

 

Technieken: a) het onderhouden van fruitvlieg lijnen, b) het opzetten en uitvoeren van gedragsobservaties van parende vliegen (daarbij gebruik makende van resistente en niet resistente mannen), waaronder ook video opnames, c) het analyseren van deze (video) data.

 

Periode: Vanaf Juli 2006 en in overleg met Dr. Ferveur.

Bachelor of Masterstage: Minimale duur van 3 maanden, waarvan 1 maand in Dijon.

Vereist: Interesse in gedragsbiologie en zin in een tripje naar Frankrijk. Het spreken van de Franse taal zou een voordeel zijn.

 

Contact: Femmie Kraaijeveld-Smit

 

 (http://biology.leidenuniv.nl/~smit/index.html)

About this Entry

This page contains a single entry by administrator published on April 11, 2008 2:40 PM.

Correlatie tussen resistentie en feromoon concentratie was the previous entry in this blog.

Verschillen resistente en niet resistente fruitvlieg mannetjes in hun vermogen om sperma competitie te voeren? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.