Verschillen resistente en niet resistente fruitvlieg mannetjes in hun vermogen om sperma competitie te voeren?

|

Korte beschrijving: Fruitvlieg larven worden vaak blootgesteld aan sluipwesp aanvallen. Als de sluipwesp zijn eitje gelegd heeft in de larven, dan kan de larven deze inkapselen, mits hij resistent is. Resistent zijn is niet altijd een voordeel, omdat het kostbaar is: resistente larven bewegen hun kaken minder snel, waardoor ze ook minder snel voedsel opnemen en minder snel groeien. Dit is één trade-off van resistentie. Mogelijk zijn er meer trade-offs, waaronder het vermogen om als man een vrouwtje te bevruchten. Fruitvlieg vrouwtjes paren meerdere keren in hun leven. Tussen twee paringen zit een aantal dagen. Dit komt doordat tijdens het overbrengen van sperma, er ook eiwitten bij het vrouwtje binnen komen die tijdelijk voorkomen dat het vrouwtje herpaart met een mannetje. Dit vermogen om te voorkomen dat een vrouwtje herpaart varieert tussen mannen. Ook zou het mogelijk zijn dat niet resistent fruitvlieg mannen daar beter in zijn dan resistente mannen, puur omdat het produceren van deze eiwitten mogelijk kostbaar is. Resistent zijn is duur, dus misschien heb je minder energie om deze eiwitten te maken.  

 

Vraagstelling: Herparen vrouwtjes eerder als ze eerst gepaard hebben met een resistente fruitvlieg man vergeleken met vrouwtjes die eerst gepaard hebben met en niet resistente man?

 

Technieken: a) het onderhouden van fruitvlieg lijnen, b)het opzetten van paringen en het paringsgedrag observeren c) data analyse met de daarbij behorende statistiek d) wordt er een verschil gevonden dan kunnen we met moleculaire technieken bepalen of de hoeveelheid eiwitten verschilt tussen controle (niet-resistent) en resistente mannen.

 

Periode: Vanaf Juni 2006 tot en met December 2008.

Bachelor of Masterstage: Kan allebei. Duur in overleg.

Vereist: Interesse in seksuele selectie en life-history trade-offs.

 

Contact: Femmie Kraaijeveld-Smit

 

 (http://biology.leidenuniv.nl/~smit/index.html)

About this Entry

This page contains a single entry by administrator published on April 11, 2008 2:55 PM.

Variatie in paringsgedrag van resistente en niet resistente fruitvlieg mannen was the previous entry in this blog.

Onderwerp scriptie: De rol van feromonen in soortsvormingsprocessen is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.