Thesis (Scriptie): April 2008 Archives

Korte beschrijving: Uit recent onderzoek in voornamelijk motten blijkt dat hele kleine verschillen in feromoonsamenstellingen soorten die morfologisch veel op elkaar lijken seksueel gescheiden houden. Aangezien ik uiteindelijk de vraag wil beantwoorden of variatie in parasitoïden druk kan leiden tot soortsvorming in hun gastheer is het handig om te weten hoe vaak dit fenomeen voorkomt. Ook het precieze mechanisme (mutatie van een bepaald gen, of is er juist verschil in gen expressie) is van belang. Mijn idee is dat doordat de feromoonsamenstelling verschilt tussen resistente en niet resistente fruitvlieg lijnen dit een aanleiding zou kunnen zijn tot assortatieve paringen (niet resistente vrouwtjes kiezen voor niet resistente mannen, terwijl resistente vrouwen liever met resistente mannen paren). Wat uiteindelijk weer kan leiden tot soortsvorming.

 

Contact: Femmie Kraaijeveld-Smit

 

 (http://biology.leidenuniv.nl/~smit/index.html)

 

About this Archive

This page is a archive of entries in the Thesis (Scriptie) category from April 2008.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.